អង្គការមជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍
Community Legal Education Center

ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

Tel: (+855) 12 811 860
Email: info@cleccambodia.org
P.O. Box: 1120 Phnom Penh
Website: www.cleccambodia.org

អាសយដ្ឋាន

#237 Group 16, Plov Lom, Phum Thmey, Sangkat/Khan Dangkor, Phnom Penh.

បណ្តាញ​សង្គម​របស់​ពួក​យើង

ផ្ញើអ៊ីមែល​មក​កាន់​ពួក​យើង

នាមខ្លួន
នាមខ្លួន
អាយយដ្ឋានអ៊ីមែល
សរសេរ​សារ​ក្នុង​ប្រអប់​ខាង​ក្រោម
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

ទីតាំងរបស់​យើង​នៅ​លើផែនទី Google