អង្គការមជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍
Community Legal Education Center

ទំព័រ​ដើម

ចក្ខុវិស័យ​របស់​យើង

ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមាននីតិរដ្ឋ សន្តិភាព និងសុខដុមរមនា។

កម្មវិធី​របស់​យើង

កម្មវិធីការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់

កម្មវិធីពង្រឹងអំណាចផ្លូវច្បាប់ (LEP) របស់ ម.អ.ច.ស ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកទទួលផល (សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ សកម្មជនដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស យុវជន និងក្រុមគាំពារសិទ្ធិសហគមន៍) ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជ្ញាធរជាតិ និង អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ បង្ហាញឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពរបស់ពួកគេ ចំពោះសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ របស់សហគមន៍ងាយរងគ្រោះ រួមទាំងអ្នកនៅតំបន់ឆ្នេរ ដែលជាប្រភពមូលដ្ឋាននៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌

The CLEC’s Access to Justice Program (AJP) enhances capacities of its target communities to access dispute resolution mechanisms in the areas of land and natural resources (LNR) for fair and just resolution including compensation from development projects that affect their LNR tenure and their lives. It works in the judicial and other alternative dispute resolution processes where fair and just resolution and remedy are provided as much as possible to vulnerable LNR communities.

ម្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការដៃគូ

CLEC works collaboratively with non-government organizations, governmental authorities, private sector and other stakeholders to support CLEC’s strategic litigation, legal empowerment, community-based paralegal services and effective civic engagement to promote good governance of land and natural resources (LNR) for “Social Justice and Inclusive Development”. Donors are the most appreciated ones that significantly make our works possible.